Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Foreest Consult Beheer B.V. handelend onder de naam Foreest Groen Consult B.V.
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 81977093

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het vervaardigen van documenten, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van plannen alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van begeleidende, toezichthoudende of adviserende werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Foreest Consult Beheer B.V. h.o.d.n. Foreest Groen Consult B.V. gevestigd te Laag-Keppel, hierna te noemen: “Foreest Groen Consult”.
 2. De opdrachtgever respectievelijk koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten of na- of deelbestellingen.
 7. Indien Foreest Groen Consult B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Foreest Groen Consult B.V. hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Definities

 1. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Foreest Groen Consult B.V .te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, plannen, rapporten e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s en USB-sticks e.d.
 2. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Foreest Groen Consult B.V.en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 3. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de boom, struik, begroeiing of het gebouw e.d. waaraan of waarin (onderzoeks)werkzaamheden worden verricht.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel houdbare als bederfelijke zaken.
 6. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: producten met een lange houdbaarheidstermijn en alle producten die geen houdbaarheidstermijn kennen.
 7. Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: producten die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.

Artikel 3: Aanbod, offerte

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Foreest Groen Consult B.V.is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Foreest Groen Consult B.V. niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Foreest Groen Consult B.V.het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, voorbeelden en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Foreest Groen Consult B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Foreest Groen Consult B.V. en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Foreest Groen Consult B.V. worden geretourneerd.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Foreest Groen Consult B.V.heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Foreest Groen Consult B.V.schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Foreest Groen Consult B.V.is pas gebonden aan:

a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Foreest Groen Consult B.V.- zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.

 1. Gewenste wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht moeten door de wederpartij schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Foreest Groen Consult B.V.met daarbij een duidelijke omschrijving van de gewenste wijzigingen.

Artikel 5: Honorarium, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Foreest Groen Consult B.V. zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Foreest Groen Consult.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht dit honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Foreest Groen Consult, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Foreest Groen Consult B.V. bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 6. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reis- en verblijfkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander geldt, tenzij anders wordt vermeld of partijen anders zijn overeengekomen.
 7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Foreest Groen Consult B.V.(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Foreest Groen Consult B.V. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Foreest Groen Consult B.V.er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 1. Bij duurovereenkomsten heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Foreest Groen Consult B.V. zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Foreest Groen Consult B.V. vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:

a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder alle informatie met betrekking tot het te inspecteren of te onderzoeken object of terrein) tijdig en op de door Foreest Groen Consult B.V. gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Foreest Groen Consult B.V. verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. Foreest Groen Consult B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het object, terrein of overige locatie waar(aan) Foreest Groen Consult B.V. werkzaamheden moet verrichten.

 1. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Foreest Groen Consult B.V. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Foreest Groen Consult B.V. nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Foreest Groen Consult B.V.om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat zijn werknemers en andere personen die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Het is Foreest Groen Consult B.V. te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Foreest Groen Consult B.V. hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

Artikel 9: Risico van opslag informatie

Foreest Groen Consult B.V. zal alle van de wederpartij ontvangen informatie en bestanden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Foreest Groen Consult B.V.is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Foreest Groen Consult B.V. of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Foreest Groen Consult B.V. verstrekte documenten en bestanden.

Artikel 10: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Foreest Groen Consult B.V.de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
 2. Foreest Groen Consult B.V.is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren documenten gaat over op de wederpartij op het moment dat deze documenten feitelijk aan hem ter hand zijn gesteld of door hem zijn ontvangen.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Foreest Groen Consult B.V. verlaten of Foreest Groen Consult B.V. aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Foreest Groen Consult B.V. te bepalen wijze. Foreest Groen Consult B.V.is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Foreest Groen Consult, maar voor rekening van de consument.
 8. Indien Foreest Groen Consult B.V.de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie, documenten of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de documenten of zaken niet worden afgehaald, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de documenten of zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Foreest Groen Consult B.V. uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Foreest Groen Consult B.V. binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren of dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 10. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Foreest Groen Consult B.V. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor Foreest Groen Consult B.V. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Foreest Groen Consult B.V. alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van documenten of zaken wordt vertraagd doordat:

a. Foreest Groen Consult B.V. niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Foreest Groen Consult B.V. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Foreest Groen Consult B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Foreest Groen Consult B.V. spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 2. Foreest Groen Consult B.V. wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal Foreest Groen Consult B.V.de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Foreest Groen Consult B.V. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Foreest Groen Consult B.V. zal de wederpartij daarbij eveneens informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Foreest Groen Consult B.V.in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
 5. Meerwerk moet schriftelijk tussen Foreest Groen Consult B.V. en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de onderzoeks- of overige werkzaamheden voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. Foreest Groen Consult B.V. heeft het recht de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Indien is overeengekomen dat Foreest Groen Consult B.V. eerst een conceptversie van de te leveren documenten zal aanbieden, zal de wederpartij deze zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Foreest Groen Consult B.V. kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Foreest Groen Consult B.V. aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Foreest Groen Consult B.V. kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat Foreest Groen Consult B.V.de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
 7. Indien Foreest Groen Consult B.V.in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn onderzoekswerkzaamheden aan objecten en op terreinen gebaseerd op visueel onderzoek van de - onder normale omstandigheden en veilig -bereikbare delen van het object of het terrein, met vastlegging van de daarbij geconstateerde bevindingen en waarnemingen.
 9. Een onderzoek is altijd slechts een momentopname en gerelateerd aan het tijdstip van de dag waarop, het seizoen waarin of de omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd. Daarbij worden uitsluitend gesignaleerde zichtbare waarnemingen gerapporteerd. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden door Foreest Groen Consult B.V. geen bodem-, lucht- of watermonster genomen, planten verzameld of dieren gevangen.

Artikel 12: Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Foreest Groen Consult B.V. melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. In afwijking van het vorige lid geldt voor bederfelijke zaken een termijn van 24 uur na levering.
 3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheid- of garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de - in de branche voor de desbetreffende zaken - gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 5. De wederpartij moet de door Foreest Groen Consult B.V. geleverde documenten - welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd - direct bij ontvangst controleren. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden moeten uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de documenten aan Foreest Groen Consult B.V. worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 6. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden - schriftelijk aan Foreest Groen Consult B.V. worden gemeld.
 7. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
 8. Bestelde zaken worden in de bij Foreest Groen Consult B.V. voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, inhoud, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Foreest Groen Consult. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 9. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 11. De wederpartij moet Foreest Groen Consult B.V.in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Foreest Groen Consult B.V. verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de documenten noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Foreest Groen Consult B.V. ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico is altijd voor de wederpartij.
 12. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Foreest Groen Consult B.V. te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 13. Tenzij Foreest Groen Consult B.V. een kopie heeft bewaard van de geleverde documenten, zijn geen klachten mogelijk over documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt op een zodanige wijze dat niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijk geleverde document was.
 14. Geen klachten zijn mogelijk over verrichte onderzoekswerkzaamheden indien het onderzochte object of terrein niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek.
 15. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 16. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, die de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.
 17. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

 1. Foreest Groen Consult B.V. zorgt er voor dat de overeengekomen werkzaamheden en leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen, beroepsstandaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden en leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Foreest Groen Consult B.V. staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Foreest Groen Consult B.V. geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Foreest Groen Consult B.V. zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert Foreest Groen Consult B.V. slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de documenten of zaken overeengekomen prijs en/of het voor de werkzaamheden overeengekomen honorarium nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal Foreest Groen Consult B.V.- naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de documenten, herstel of vervanging van de geleverde zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen het opnieuw vervaardigen van de documenten, respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Foreest Groen Consult. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Foreest Groen Consult B.V. gegeven garanties aanvaardt Foreest Groen Consult B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Foreest Groen Consult B.V. alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Foreest Groen Consult B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Foreest Groen Consult B.V. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Foreest Groen Consult B.V. altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Foreest Groen Consult B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Foreest Groen Consult B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of documenten of de verrichte werkzaamheden.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Foreest Groen Consult B.V. beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Foreest Groen Consult B.V. gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij moet Foreest Groen Consult B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. Indien Foreest Groen Consult B.V. zijn werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Foreest Groen Consult B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 9. Alle gebreken, tekortkomingen, waarnemingen en de aan- of afwezigheid van planten en/of dieren die zich voordoen of worden geconstateerd aan, op of met betrekking tot het geïnspecteerde object of terrein, maar buiten de specifieke opdracht en/of het moment waarop de inspectiewerkzaamheden zijn verricht vallen, kunnen Foreest Groen Consult B.V. niet worden aangerekend.
 10. Foreest Groen Consult B.V.is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde zaken of documenten of de door of namens Foreest Groen Consult B.V. verstrekte instructies, adviezen, bijsluiters, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Foreest Groen Consult B.V. verstrekte of voorgeschreven informatie;
c. door het nemen of uitvoeren van (beleids)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door Foreest Groen Consult B.V. geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
d. door of na reparaties of wijzigingen die door of namens de wederpartij zijn uitgevoerd of aangebracht aan de geleverde zaken;
e. door normale slijtage, erosie of corrosie van de geleverde zaken;
f. door veroudering en/of aantasting van de geleverde zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen deze zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.

 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Foreest Groen Consult B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Foreest Groen Consult B.V. of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Foreest Groen Consult B.V.de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling door overheden en bedrijven

 1. Foreest Groen Consult B.V. heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Foreest Groen Consult B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Foreest Groen Consult B.V. betaling alsnog uitblijft, heeft Foreest Groen Consult B.V. bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Foreest Groen Consult B.V. eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Foreest Groen Consult B.V. eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van Foreest Groen Consult B.V. niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Foreest Groen Consult B.V. heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling door consumenten

 1. Foreest Groen Consult B.V. heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Foreest Groen Consult B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Foreest Groen Consult B.V. betaling alsnog uitblijft, heeft Foreest Groen Consult B.V. bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Foreest Groen Consult B.V.de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Foreest Groen Consult B.V. eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door Foreest Groen Consult B.V. eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Foreest Groen Consult B.V.is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Foreest Groen Consult B.V.in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde documenten of ontwikkelde methoden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Foreest Groen Consult B.V. voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer dat de wederpartij de door Foreest Groen Consult B.V. geleverde of vervaardigde documenten en ontwikkelde methoden niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij de documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag vermenigvuldigen, tenzij uit de aard van de documenten anders voortvloeit of hij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gekregen van Foreest Groen Consult. Een en ander op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100.000,00 per overtreding.
 3. Het is Foreest Groen Consult B.V. te allen tijde toegestaan de bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken en hierover te publiceren.
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Foreest Groen Consult B.V. verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Foreest Groen Consult B.V. door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Foreest Groen Consult B.V. voor aanspraken van deze derden.

Artikel 18: Retentierecht

 1. Foreest Groen Consult B.V. heeft het recht de teruggave van de door de wederpartij aan hem verstrekte documenten die Foreest Groen Consult B.V.in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:

a. de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake voornoemde overeenkomst nog niet of niet volledig heeft betaald;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door Foreest Groen Consult B.V. verrichte werkzaamheden of leveringen niet of niet volledig heeft betaald;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Foreest Groen Consult B.V. niet of niet volledig heeft betaald.

 1. Foreest Groen Consult B.V.is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Foreest Groen Consult B.V. heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Foreest Groen Consult, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Foreest Groen Consult B.V. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Foreest Groen Consult, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Foreest Groen Consult.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Foreest Groen Consult B.V. zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Foreest Groen Consult B.V.en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, alsmede ziekte of overlijden van de beoogde onderzoeker/uitvoerder waarbij Foreest Groen Consult B.V.in redelijkheid niet in staat is voor adequate vervanging zorg te dragen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Foreest Groen Consult B.V. tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Foreest Groen Consult B.V. een door Foreest Groen Consult B.V. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Foreest Groen Consult B.V. gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Foreest Groen Consult B.V.heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Foreest Groen Consult B.V.in ieder geval het recht de daarvoor gere¬ser¬veerde tijd op basis van het overeengekomen of - bij gebreke daarvan - gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke¬ning te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Foreest Groen Consult B.V. voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. Foreest Groen Consult B.V. heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Foreest Groen Consult B.V. deze bij de wederpartij in rekening brengen. Foreest Groen Consult B.V. mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Foreest Groen Consult B.V. vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Foreest Groen Consult B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Foreest Groen Consult B.V.is gevestigd, zij het dat Foreest Groen Consult B.V. altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Foreest Groen Consult. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Foreest Groen Consult B.V. schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Foreest Groen Consult B.V. het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 23 februari 2021

Download de Algemene voorwaarden